Barn och ungdomsrättspartiet

 

Barn- och Ungdomsrättspartiet (BurP) är ett ärligt försök att skapa ett parti där röster som sällan eller aldrig kommer till tals eller tas på allvar får en politisk röst. BurP vill bli ett riksomfattande parti som kandiderar till riksdagen, kommunal- och landstingsval, men också till EU parlamentet.

BurP är framtidens parti där unga människor skall vara med och utforma framtidens samhälle, det samhälle de förväntas växa upp och leva i långt efter att vi äldre lämnat. BurP vill ha samarbete med vuxna (seniorer) som tillsammans utformar framtidens politik tillsammans kan vi utbyta och ge varandra kunskap. Att ha med vuxna medlemmar i BurP innebär också stadga och stöd i det politiska arbetet.

BurP styrs inte av höger vänster utan vill bygga en vision/ideologi som bygger på alla människors lika rättigheter och värde. Barnkonventionen ligger som grund till BurP, tillsammans med Konventionen om Mänskliga Rättigheter, vilket innebär att ingen form av rasism, etnisk mobbing får förekomma.

Vi vill ha ett politiskt samhälle där beslut i riksdagen och andra institutioner tar hänsyn till och gör konsekvensanalyser av vad dagens politiska beslut innebär för morgondagen.

Det är vuxna och äldres tankar som styr utvecklingen utan hänsyn till den generation som en dag skall ta över, det innebär allt från skola till äldreomsorg som morgondagens unga skall stå till svars för.

BurP anser att unga människor är väl lämpade att medverka vid olika samhällsbeslut. Anledningen att vi startar just ett parti är också att etablerade partier sällan låter unga röster få en reell makt. Ungdomsförbunden fungerar som politikerfabrik till sina moderpartier. Inom BurP finns inga ungdomsförbund men väl ett seniorförbund (Röster för Barn och Unga) vars syfte är att bistå i arbetet med att föra ut BurPs intressefrågor och vara en aktiv part i BurPs arbete.

BurP är inte ett enfrågeparti, men ser framtiden utifrån Ungas perspektiv på t.ex ålderdom, sjukvård, försvar och samhällsekonomi. BurP eftersträvar ett samhälle som bygger på jämlikhet, rättvis fördelning av samhällets resurser, BurP ser inte bristen på pengar som problemet utan snarare att fördelningen är grovt orättvis.

BurP vill för att partiet skall vara dynamiskt och levande, begränsa förtroendevaldas mandatperiod och BurP kan inte verka inom riksdag- kommun och landsting efter att ha fyllt 30 år. Men för att stärka ungas röster i det parlamentariska arbetet kan också medlemmar i ”Röster för Barn och Unga” nomineras vid val, dock får antalet seniorer aldrig vara mer än 30 procent på vallistor. BurP eftersträvar jämlikhet vilket innebär att det representeras jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

Grundare av Barn och ungdomsrättspartiet: Anne Skånér
Medgrundare: Alexander Degler, Jawad Jamshidi, Jacqueline Segerholm & Hillevi Almén

Vill du ha mer info eller engagera dig i partiet, får du kontakta styrelsen:

barnochungdomsrattspartiet@gmail.com

Organisationsnummer: 802503-3708

 

LogoFactory (5)

Annonser